ဗီြဒီယိုဒီဇိုင္နာ ၿမိဳ႕ေတာ္

ဝါသနာပါသူ အဖြဲ႔သားအျဖင့္ မန္ဘာဝင္ခဲ့ပါ

Sunday, July 15, 2018

Adobe After Effect CS6 ျဖစ္ ေၾကာျငာ စာတန္းထိုးဒီဇိုင္းဆြဲနည္း

Adobe After Effect CS6 ျဖစ္ ေၾကာျငာ စာတန္းထိုးဒီဇိုင္းဆြဲနည္း

6:50 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ ႏွစ့္ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ နည္းပညာေတြးကို ေလ့လာ သင္ယူေနတဲ့ လူၾကီးမင္းေတြးအတြက္ Adobe After Effect CS6 ျဖစ္ ေၾက...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္

Thursday, May 24, 2018

Adobe Premiere Pro CS6 Interface Basics Lesson - 2

Tuesday, May 22, 2018

Adobe Premiere Pro CS6 Interface Basics Lesson - 1

Sunday, April 29, 2018

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ Program ေရးဆြဲနည္း

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ Program ေရးဆြဲနည္း

1:15 AM 0 Comments
အားလံုးမဂၤလာပါ ... ဗီြဒီယို တည္းျဖတ္မူ နည္းေတြးကို ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ ဒီအပတ္တင္ဆက္ေပးမဲ့ နည္းလမ္းေလးက Adobe After Effect C...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ Logo Lower Thirds ျပဳလုပ္နည္း

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ Logo Lower Thirds ျပဳလုပ္နည္း

1:12 AM 0 Comments
အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ တည္းျဖတ္မူ နည္းပညာ မ်ားကို ဝါသနာပါ တဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Logo ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္နည္းလမ္းေလးကို တင...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္

Saturday, April 14, 2018

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ ေျမလႊာလွိဳက္စားျခင္း ျပဳလုပ္နည္း

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ ေျမလႊာလွိဳက္စားျခင္း ျပဳလုပ္နည္း

7:02 PM 0 Comments
အားလံုးပဲမဂၤလာပါ.... ဗီြဒီယို တည္းျဖတ္မူ နည္းလမ္းေလးေတြးကို ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ တနဂၤေႏြေန႔ အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနတဲ့အတြက္ ဒီအပ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္

Saturday, April 7, 2018

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ ကိုယ္ေပါင္းထည့္နည္း

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ ကိုယ္ေပါင္းထည့္နည္း

11:39 AM 0 Comments
အားလံုးပဲ မဂၤလာပါ... ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ တည္းျဖတ္မူ နည္းလမ္းေတြးကို ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Adobe After Effect နဲ႔ Adobe After ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္

Saturday, March 31, 2018

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ Action စာလံုးဒီဇိုင္းျပဳလုပ္နည္း

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ Action စာလံုးဒီဇိုင္းျပဳလုပ္နည္း

10:56 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ.... ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္းတည္းျဖတ္မူနည္းလမ္းေတြးကို ဝါသနာပါတဲ့ လူၾကီးမင္းေတြးအတြက္ Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ Action စာလံုးဒီဇိုင...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္

Saturday, March 10, 2018

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ စာလံုး Logo ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္နည္

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ စာလံုး Logo ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္နည္

3:12 PM 0 Comments
မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ.... ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္နာ တည္းျဖတ္မူနည္းလမ္းေလးေတြးကို ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Adobe After Effect CS6 နဲ႔ ကိ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္

Wednesday, February 14, 2018

Adobe After Effect CS6 ျဖစ္ ေၾကာ္ျငာ စာလံုး ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲနည္း

Adobe After Effect CS6 ျဖစ္ ေၾကာ္ျငာ စာလံုး ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲနည္း

6:57 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ... ဗီြဒီယို တည္းျဖတ္မူ နည္းပညာမ်ားကို ေလ့လာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Adobe After Effect CS6 ျဖစ္ ေၾကာျငာ စာလံုး ဒီဇို...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္

Monday, February 12, 2018

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ ပါဝါ တန္ခုိးလံုး ျပဳလုပ္နည္း

Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ ပါဝါ တန္ခုိးလံုး ျပဳလုပ္နည္း

6:40 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ... ဗီြဒီယို ဒီဇိုင္ ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းလမ္းေလးေတြးကို ဝါသနာ ပါတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္ Adobe After Effect CS6 ျဖင့္ ပ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္