ဗီြဒီယိုဒီဇိုင္နာ ၿမိဳ႕ေတာ္

ဝါသနာပါသူ အဖြဲ႔သားအျဖင့္ မန္ဘာဝင္ခဲ့ပါ

Wednesday, November 21, 2018

 Hollywood FX 5 ထည့္သြင္းနည္း

Friday, November 16, 2018

Green Screen ပိတ္ကို ေနာက္ခံ Video အစားထိုးနည္း

Green Screen ပိတ္ကို ေနာက္ခံ Video အစားထိုးနည္း

8:04 PM 0 Comments
မဂၤလာပါ နိုင္ငံျခား ရုပ္ရွင္ ဇာတ္ကားေတြးမွာ အမ်ားဆံုးရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ေနၾကတဲ့ Green Screen ပိတ္ျဖစ္ ရိုက္ကူးထားတဲ့ Video ေတြးကို Adob...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
ကာရာအိုေက စာတန္းထိုးနည္း

ကာရာအိုေက စာတန္းထိုးနည္း

8:39 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ ဗီဒီယို တည္းျဖတ္ နည္းပညာေတြးကို ေလ့လာေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြးအတြက္  Adobe Premiere Pro CS6 ျဖစ္ ကာရာအိုေက စာတန္းထိုး နည္းကို တင္ေပး...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 8

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 8

8:37 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ ေမြးေန႔ပြဲႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္ပြဲ ရုပ္ရွင္ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းပညာေတြးကို ေလ့လာေနၾကတဲ့ လူၾကီးမင္းေတြးအတြက္ ဗီဒီယိုတည္းျဖ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 7

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 7

8:36 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ဗီဒိယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းပညာေတြးကို ေလ့လာေနၾကတဲ့ လူၾကီးမင္းမာ်း အတြက္ Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 7 ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 6

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 6

8:34 AM 0 Comments
             မဂၤလာပါ ဗီဒီယို တည္းျဖတ္နည္းပညာေတြးကို ေလ့လာေနၾကတဲ့ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္ Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 6 ကိုတ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 5

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 5

8:32 AM 0 Comments
           မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ ႏွင့္ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္ နည္းပညာ မွ်ေဝတဲ့ အစီအစဥ္ေလးကို ၾကည့္ရူ ေလ့လာေနတဲ့ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္ Adobe ...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 4

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 4

8:31 AM 0 Comments
                   မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ ႏွင့္ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းပညာေတြးကိုေလ့လာေနတဲ့ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္ Adobe Premiere Pro C...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္

Wednesday, September 26, 2018

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 3

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 3

9:50 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယို ရိုကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းပညာေတြးကို ဝါသနာပါ  ေလ့လာေနတ့ဲ လူၾကီးမင္းမ်ား ဗီဒီယို တည္းျဖတ္ Software ျဖစ္တဲ့ Ad...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္
Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 2

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 2

9:49 AM 0 Comments
              မဂၤလာပါ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယို ရိုကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းပညာေတြးကို ဝါသနာပါ  ေလ့လာေနတ့ဲ လူၾကီးမင္းမ်ား ဗီဒီယို တည္းျဖတ္ Softwa...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္

Tuesday, September 25, 2018

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 1

Adobe Premiere Pro CS6 အေျခခံ သင္ခန္းစာ 1

7:29 AM 0 Comments
မဂၤလာပါ ေမြးေန႔ပြဲ ၊ မဂၤလာေဆာင္ ပြဲ ႏွင့္ ရုပ္ရွင္ ဗီဒီယို ရိုက္ကူးတည္းျဖတ္မူ နည္းပညာေတြးကို ဝါသနာပါ ေလ့လာခ်င္တဲ့ လူၾကီးမင္းမ်ားအတြက္...
ဆက္လက္ ဖတ္ရူရန္